Disclaimer

Zoontjens International B.V. (‘Zoontjens’) stelt uw bezoek aan de website www.zoontjens.nl (‘website’) buitengewoon op prijs.

In deze disclaimer zijn een aantal regels opgenomen omtrent het gebruik van de website. Door het gebruik van de website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

De gegevens met betrekking tot Zoontjens zoals opgenomen op de website zijn uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de website algemene informatie over Zoontjens – en de door Zoontjens aangeboden producten – te verstrekken.

Hoewel Zoontjens vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, kan Zoontjens niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt “as is” (dat wil zeggen “in de staat waarin het zich bevindt”). Hoewel Zoontjens ook in het kader van de beveiliging van de website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven.

In geen geval is Zoontjens aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik van de website.

Op de website zijn veel onderdelen (waaronder teksten, foto’s en video’s) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van Zoontjens (en mogelijk van derde partijen) rusten. Zo zijn onder andere ZOONTJENS, DREENTEGEL, DNS, PARDAK, DRENOLIET en ZWH beschermde merknamen van Zoontjens.

De op de website getoonde teksten, tekeningen, foto’s en video’s van projecten en producten zijn beschermd door auteursrechten. Mede in het licht hiervan gelden de volgende regels voor het gebruik van de website:

  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoontjens niet toegestaan om enige handels- of merknaam van Zoontjens te (laten) gebruiken of om onderdelen van de website elektronisch of op andere wijze te kopiëren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de website voor eigen gebruik te raadplegen en gebruik te maken van de eventueel daarop aangeboden diensten;
  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoontjens niet toegestaan om de op de website afgebeelde teksten, foto’s, tekeningen en video’s te (laten) kopiëren of op enige andere wijze te gebruiken die strijdig is met intellectuele eigendomsrechten van Zoontjens op deze teksten, foto’s, tekeningen en video’s;
  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoontjens niet toegestaan om een zogenaamde hyperlink naar de website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites die zich buiten het domein van Zoontjens bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. Zoontjens is niet verantwoordelijk voor (het gebruik van) de inhoud van dergelijke pagina’s.